rain
Ecologisch Onderzoek & Advies

ECOLYBRIUM

Lees Meer

Welkom bij Ecolybrium

Ecolybrium is een bureau dat gespecialiseerd is in Ecologisch onderzoek en advies naar beschermde plant- en diersoorten. Ecolybrium geeft advies in natuurwetgeving, natuurbeheer en natuurontwikkeling. De expertise is veelzijdig en met name gericht op inventarisatie en monitoring van natuurwaarden in heel Nederland.

ECOLYBRIUM

Ecolybrium is opgericht door Martijn Coenen , die vanaf 2002 als ecoloog werkzaam is en daarmee een zeer uitgebreid (landelijk) netwerk heeft opgebouwd en daardoor ook bekend is met provinciale wetgevingen. Hij heeft diverse positieve aanbevelingen en getuigschriften, die zijn kwaliteiten onderschrijven.

KWALITEIT

Ecolybrium hecht veel belang aan het onderhouden van goede contacten met opdrachtgevers én bevoegd gezag. Dat geeft Ecolybrium de energie en het plezier om maatwerk te leveren op de vragen die spelen bij u als potentiële opdrachtgever.

WAT HEEFT U ERAAN

Uw vraag in handen van Ecolybrium betekent goed onderzoek, heldere uitkomsten, praktische uitvoerbaarheid, deskundige begeleiding, een tevreden opdrachtgever en positieve energie! Nu al interesse gewekt of heeft u vragen over wat Ecolybrium voor u kan betekenen? Klik hier voor contactgegevens.

ontwikkeling en behoud van evenwichtigheid van leefomstandigheden voor mensen en die voor planten en dieren 

Ecolybrium-Voor onze Toekomst

Waar staat Ecolybrium voor?

Ecolybrium is overal inzetbaar waar ruimtelijke inrichtingen of herinrichtingen beoogd of nodig zijn. Of dit nu binnen of buiten stedelijke invloedsferen plaatsvindt; Ecolybrium kan u bij de planvorming ondersteunen,adviseren en u zodoende in staat stellen om uw wensen en plannen te realiseren.

Dit alles dient te passen conform de nationale en internationale wetgevingen op het gebied van beschermde plant- en diersoorten en beschermde gebieden (Wet Natuurbescherming en beleid inzake Ecologische Hoofdstructuur).

Bij vele projecten kan het zijn dat beschermde planten en dieren een obstakel vormen voor de ontwikkelingen. Maar er is ook een keerzijde, een kans om voor beide aspecten een andere en soms zelfs betere situatie te realiseren. Hier komt de kernboodschap van Ecolybrium op zijn plaats; het ontwikkelen/behouden van evenwichtigheid van leefomstandigheden voor mensen en die voor planten en dieren.

 

Het zorgvuldig opstellen van uw wensen en planvormingen en daarbinnen rekening houden met en het zicht hebben op het medegebruik door planten en dieren is voor Ecolybrium dé uitgesproken missie. Het voorkomen van planten en dieren in een te ontwikkelen gebied geeft niet altijd aanleiding tot prikkelingen maar biedt juist vele kansen, voordelen, maar ook zicht op de kwaliteiten van een gebied zodat ook het beleven ervan door de nieuwe medegebruiker (de mens) een ervaring op zich wordt.

De Service

Ecolybrium staat klaar om u bij te staan en u te helpen met alle know-how en ervaring

Advies

Ecolybrium kan u op de juiste manier adviseren en u op weg helpen met het juiste uitgangspunt

Onderzoek

Ecolybrium levert u adequaat onderzoek, benodigd voor uw plannen en ideeën

Ondersteuning

Ecolybrium staat zo veel mogelijk klaar om uw vragen te beantwoorden en u waar nodig te helpen.

Wat doet Ecolybrium zoal?

Ecolybrium inventariseert planten en dieren op locaties waar u als initiatiefnemer beoogde plannen heeft. Veldonderzoek vormt dan ook een belangrijke basis die bijdraagt aan de verdere invulling van uw wensen ter plekke. Gelet op de aanwezigheid van natuurwaarden kunnen gepaste ideeën opgesteld worden en tot oplossingen leiden die conflicten met de Wet Natuurbescherming vermijden.

Naast veldonderzoek speelt monitoring een belangrijke graadmeter om op
termijn te kunnen oordelen over het succes van gebieds(her)inrichting in
relatie tot de gewenste positieve effecten voor soorten en soortgroepen.
 
 Sabelsprinkhaan
Monitoring wordt vaak door bevoegd gezag opgelegd en geldt als nazorg in het kader van de (her)inrichtingen (al of niet vanuit vergunningen en/of ontheffingen opgelegd). Uit monitoring dient te blijken of maatregelen succesvol zijn of dat er aanvullende acties nodig zijn om tot het beoogde en gewenste positieve effect te komen voor de soorten in het gebied.
 

DE DIENSTEN VAN ECOLYBRIUM

Neem contact op!