rain

WAT DOET ECOLYBRIUM

LEES MEER

De diensten van Ecolybrium

Inventarisatie en monitoring planten en dieren

Ecolybrium is gespecialiseerd in het inventariseren en monitoren van planten en dieren. Dergelijk onderzoek is dé basis voor ieder advies en vorming van de beoogde plannen in een gebied. Zonder adequaat onderzoek uit te voeren kunnen er onverhoopt conflicten ontstaan bij de daadwerkelijk totstandkoming van uw wensen.
Ecolybrium voert haar inventarisaties conform de wettelijke voorschriften, protocollen en methodieken uit, waardoor passende adviezen opgesteld kunnen worden.
Monitoring vormt een belangrijke graadmeter om te beoordelen in hoeverre gebieds(her)inrichting geleidt heeft tot het gewenste positieve effect voor soorten en soortgroepen. Monitoring wordt vaak door bevoegd gezag opgelegd en geldt als nazorg in het kader van de (her)inrichtingen (al of niet vanuit vergunningen en/of ontheffingen opgelegd). Uit monitoring dient te blijken of maatregelen succesvol zijn of dat er aanvullende acties nodig zijn om tot het beoogde en gewenste positieve effect te komen voor de soorten in het gebied. Monitoring is tevens het middel om te vast te stellen of en hoe het gebied zich ontwikkeld voor nieuw gevestigde soorten en potentieel te vestigen soorten.
Ecolybrium is gespecialiseerd op het gebied inventarisatie en monitoring van:

– Vleermuizen
– Grondgebonden zoogdieren (zoals Das, Steenmarter en muizen)
– Broedvogels met jaarrond beschermde nestlocaties (Huismus, Gierzwaluw en roofvogels)
– Algemeen voorkomende soorten broedvogels
– Vissen, amfibieën en reptielen
– Vlinders en libellen
– Beschermde planten

Naast soortgerichte onderzoeken kunt u ook terecht bij Ecolybrium voor: Quickscan Ecologische Waarden

Het inventariseren en monitoren van soorten en soortgroepen is een van de onderwerpen die centraal staan. Daarnaast voert Ecolybrium onderzoeken uit naar het functioneren (ecologisch waarderen) van projectlocaties, bebouwing, bomen, landschapselementen, watergangen, bunkers, ijskelders, ondergrondse kalksteengroeves, boomholtes, schuren, kerken, kloosters en andere al of niet natuurlijke habitats die geschikt leefgebied vormen voor beschermde plant- en diersoorten: Quickscan Ecologische Waarden .

Natuurtoetsen en Effectbeoordelingen Wet Natuurbescherming

Natuurtoetsen en effectbeoordelingen bestaan vaak uit een breder pakket aan onderzoek en advies, noodzakelijk voor het tot stand brengen van projectplannen. Denk hierbij aan onderwerpen als renovatie van (huur)woningen, kantoren, bedrijfspanden, kerken, kloostercomplexen, sloop van diverse types bebouwingen, kap van bomen, bossen en struiken, nieuwbouw, aanpassen van waterwegen, dempen van sloten, werkzaamheden aan en langs spoorwegen enzovoorts.

Deze grootschalige projecten dienen met het oog op de vigerende wet- en regelgevingen en vanuit het beleid omtrent deze wetgevingen op een breder niveau beoordeeld te worden; middels een Natuurtoets en effectbeoordeling Wet Natuurbescherming .
Dit product kan, net als een Quickscan Ecologische Waarden, een integraal onderdeel vormen van een bestemmingsplan.

Flora- en faunaparagraaf Ruimtelijke Onderbouwingen

In het kader van nieuwe bestemmingsplannen of te herziene bestemmingsplannen is het vaak nodig dat ook een update gedaan moet worden van de paragraaf flora en fauna. Het is hier van groot belang dat een gedegen actualisatie van dit aspect uitgevoerd wordt. Ecolybrium heeft een zeer uitgebreide kennis van zaken opgedaan in de afgelopen jaren om hier invulling aan te geven.

Projectplan Ruimtelijke Ingrepen (in relatie tot ontheffingsaanvragen)

Indien uit onderzoek blijkt dat een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is, verzorgt Ecolybrium het noodzakelijke Projectplan Ruimtelijke Ingrepen .

Het opstellen van een Projectplan Ruimtelijke Ingrepen is nodig om (her)inrichtingen te kunnen mogen doen op beoogde projectlocaties met goedkeuring van het ministerie van Economische Zaken (gecoördineerd vanuit de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)). Projectplannen worden opgesteld in het kader van de Flora- en faunawet, met het doel een ontheffing te krijgen voor het initiatief, omdat, blijkens onderzoek, beschermde plant- en diersoorten in het gebied in het geding komen. Een Projectplan gaat uit van het feit dat er overtredingen van verbodsbepalingen plaatshebben omdat bijvoorbeeld beschermde nesten of verblijven hoe dan ook vernietigd worden.

In een Projectplan worden maatregelen opgenomen die ertoe leiden dat effecten geheel of nagenoeg geheel gemitigeerd worden. Ecolybrium heeft een zeer uitgebreide ervaring met het succesvol aanvragen van ontheffingen en met het treffen van praktische oplossingen die een belangrijk onderdeel vormen binnen het Projectplan.

Mitigatie en compensatieplannen

Bij vele ruimtelijke (her)ontwikkelingen komt het voor dat er mitigerende en soms compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen zijn nodig als blijkt dat er beschermde soorten in het geding komen bij de voorgenomen plannen.
Meestal is het treffen van maatregelen binnen de begrenzingen van de projectlocatie mogelijk en dan spreekt men van mitigatie. Indien er onvoldoende mogelijkheden en/of ruimte ligt binnen de begrenzingen en de maatregelen dienen daarmee buiten de begrenzing getroffen te worden is sprake van compensatie.

Neem contact op!